REGISTRACE

SPOLUPRÁCE
Sociální sítě
Počasí
A máme tu konečně po únavném školním roce prázdniny. Sluníčko svítí, ptáčci zpívají, obloha se hezky zamodrala a začíná dlouhé válení si šunčiček v pohodlí domova. Nikde žádný profesor, žádné úkoly ani ředitel na dohled, no, není to krásné? Už jen zbývá zakrýt zimní bríško a hurá k vodě! Londýn se zaplnil všemožnými studenty kouzelnické školy a samozřejmě i mudlovští studenti tu trajdají sem a tam, není nad to, když konečně započly prázdniny.

Školní řád

1. Obecná ustanovení

1.1
Studium ve Škole čar a kouzel v Bradavicích je realizováno v sedmi postupových ročnících rozdělených do čtyř stupňů vzdělání: 1. stupeň: 1. ročník, 2. stupeň: 2. a 3. ročník, 3. stupeň: 4. a 6. ročník a závěrečný stupeň: 7. ročník. Všichni obyvatelé Bradavického hradu jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

1.2
Základní práva a svobody se zaručují všem obyvatelům hradu bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

1.3
Hlavním vůdcem a koordinátorem organizační složky Bradavického hradu je ředitel školy. Ředitel školy přímo řídí zástupce ředitele. Zástupce řídí ředitelem stanovené organizační články a plní další úkoly jim uložené.

1.4
Ředitel školy je nejvyšším nadřízeným všech zaměstnanců, určuje veškerá pravidla chování, má poslední slovo a absolutní právo veta, je poslední instancí v přijímání a odvolávání profesorů a dalších pracovníků, má právo ukončit bez udání důvodu studium každého studenta nebo propustit jakéhokoli zaměstnance.

1.5
V době nepřítomnosti ředitele školy a na základě jeho rozhodnutí jej zastupuje pověřený zástupce ředitele v plném rozsahu práv, povinností a odpovědnosti ředitele s výjimkou personální pravomoci a věcí, které si ředitel vyhradil.

1.6
Studenti se dobrovolným rozhodnutím vzdělávat se ve škole zavazují řádně plnit studijní požadavky, svou činností přispívat k posilování dobrého jména školy a řídit se tímto školním řádem.

1.7
Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho dobré jméno, pokud je zachovává i u ostatních obyvatel hradu a dodržuje veškerá pravidla stanovená tímto řádem. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

2. Pravidla vzdělávání

2.1 Školní rok

 • Studium v Bradavicích je realizováno v sedmi postupových ročnících rozdělených do čtyř stupňů vzdělání: 1. stupeň: 1. ročník, 2. stupeň: 2. a 3. ročník, 3. stupeň: 4. a 6. ročník a závěrečný stupeň: 7. ročník.
 • Školní rok začíná Zahajovací slavností, při které jsou noví studenti roztřídění Moudrým kloboukem do čtyř kolejí - Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel. Mezi jednotlivými kolejemi probíhá celoroční soutěž o Školní pohár, který získá kolej s nejvyšším počtem bodů. Body studenti získávají za docházku na vyučování, aktivitu v hodinách, obdržené známky, plnění soutěží apod. Za porušování školního řádu a neplnění pokynů pedagogických pracovníků jsou studentům body strhávány.

 

2.2 Profilový předmět

 • Každý student má svůj vlastní profilový předmět (dále jen PP), který reprezentuje hlavní směr jeho budoucí kouzelnické odbornosti. Jedná se o hlavní předmět, který studuje během celé sedmileté školní docházky v Bradavicích. Aby mohl student postoupit do dalšího ročníku, musí splnit klasifikační podmínky pro postup v PP.
 • Do nabídky profilových předmětů patří: Bylinkářství, Kouzelné formule, Lektvary, Létání, Obrana proti černé magii, Péče o kouzelné tvory, Přeměňování. Aby měl student daný předmět jako profilový, musí si ho takto nejprve sám v 1. ročníku nastavit. Profilový předmět lze měnit pouze na základě řádně odůvodněné individuální žádosti adresované řediteli školy.
 • Profilový předmět si lze nastavit po třetím výukovém termínu, kdy je student již dostatečně dobře posoudit, jestli ke zvolenému předmetu má dostatečný vztah, aby ho studoval, jako profilový.


2.3 Zápis do výuky

 • Zápis do výuky je realizován počínaje prvním týdnem školního roku a je uskutečňován na sekretariátu školy. K ukončení možnosi a odhlašovat z jednotlivých tříd dochází po uplynutí třetího výukového termínu. Pozdějších odhlášení lze docílit jen na základě individuální žádosti zaslané příslušnému vyučujícímu.
 • Student musí být zapsán minimálně do jedné třídy z nabídky PP, ostatní předměty studuje na základě vlastního uvážení.
 • Neplnění povinností studia je považováno za závažné porušení školního řádu a jako takové je důvodem pro ukončení studia.


2.4 Účast na hodinách

 • Za plnou aktivní účast na hodině získává student 10 bodů. Pokud se student dopustil pozdního příchodu, příp. musí-li předčasně odejít, smí mu být udělena pouze účast částečná s 5 body.  Student může získat za aktivitu a práci v hodině až 30 bodů navíc k bodům za účast. Za omluvenou neúčast nejsou uděleny žádné body.
 • Pokud se student nemůže z vážných důvodů dostavit na hodinu, je povinen informovat o této skutečnosti svého vyučujícího v jeho kabinetu, a to pokud možno před uskutečněnou hodinou. V omluvence je povinen uvést své jméno, třídu, přesný termín, čas konané hodiny a inRPG důvod neúčasti.
 • Neomluví-li se student před uskutečněnou hodinou, je mu udělena neomluvená neúčast a strženo 5 bodů. Za tři neomluvené neúčasti je student vyřazen vyučujícím ze studia v dané třídě.
 • Student je oprávněn požádat profesora o dodatečné omluvení neúčasti. Smí tak učinit nejpozději do 2 dnů ode dne odučené hodiny, příp. v kratší době stanovené příslušným vyučujícím. Bude-li dodatečná omluvenka uznána, je zpětně účast změněna na omluvenou nepřítomnost a stržené body navráceny.
 • Profesor není povinen dodatečné omluvenky přijímat. 

2.5 Podmínky pro postup

 • Pokud student zamešká za školní rok více než 50 % odučených hodin v kterémkoliv předmětu, může vyučující odmítnout studentovi postup do vyšší třídy a požadovat opravnou zkoušku.
 • Student musí mít minimálně 3 známky z domácích úkolů, Alespoň 1 ústní, či praktickou zkoušku, pololetní a čtvrtletní písemné práce, Celoroční práci a Ročníkovou zkoušku, jinak nemusí být vpuštěn do dalšího ročníku. Viz. 3.1 Průběžné hodnocení výsledků vzdělávání.
 • V případě, že student nebude mít známku za Celoroční práci, nebo se nezůčastní ročníkové zkoušky (a nedostaví se na náhradní termín) nesmí být vpuštěn do dalšího ročníku.
 • Má-li vyučující dostatek podkladů ke klasifikaci, může postup studentovi do vyšší třídy umožnit, zúčastnil-li se alespoň 25 % naplánovaných hodin.
 • Aby student splnil klasifikační podmínky pro postup do vyšší třídy, musí úspěšně absolvovat ročníkovou zkoušku a být na vysvědčení hodnocen nejhůře známkou Mizerný.
 • Pro postup do vyššího ročníku musí student splnit klasifikační podmínky ve svém profilovém předmětu studovaném ve třídě náležící jeho dosavadnímu ročníku.


2.6 Absolventská zkouška
Absolventská zkouška je skládána pouze z volitelných předmětů, jejichž studijní program je ukončen absolvováním 1. stupně studia, tzn. na konci 3. ročníku. Absolventská zkouška se skládá z ústní, písemné, příp. praktické části a hodnocení Absolventské eseje.

2.7 NKÚ

 • Zkouška Náležité kouzelnické úrovně (dále jen NKÚ) je skládána z předmětů, jejichž studijní program je ukončen absolvováním 2. stupně nebo 3. stupně.
 • Zkouška NKÚ se skládá z písemné, ústní, praktické části a obhajoby Odborné práce ke zkoušce NKÚ.
 • Po úspěšném složení NKÚ student obdrží Vysvědčení o abslvování zkoušky NKÚ.


2.8 OVCE

 • Zkouška Ohavně vyčerpávajících celočarodějných examenů (dále jen OVCE) je skládána pouze z předmětů, jejichž studijní program je ukončen absolvováním 3. stupně.
 • Zkouška OVCE se skládá z písemné, ústní, praktické části a obhajoby Závěrečné práce ke zkoušce OVCE.
 • Po úspěšném složení OVCE student obdrží Vysvědčení o abslvování zkoušky OVCE.
 • Absolvováním OVCE student získává úplné kouzelnické vzdělání a může definitivně ukončit studium ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. Pokud studuje některé předměty v nižších stupních vzdělání, může ve studiu pokračovat.


2.9 Studijní index

 • Profesor zaznamenává průběžnou klasifikaci studenta do studijního indexu.
 • Student je povinen mít u sebe za každých okolností studijní index a předkládat jej na výzvu zaměstnance školy nebo člena studentské rady k identifikaci.
 • Pokud student na požádání nepředloží studijní index, může mu být strženo deset bodů, za předpokladu, že ho přítomná oprávněná osoba zná jménem. Pokud studenta přítomná oprávěná osoba nezná jménem, může bodovou srážku udělit kdokoliv jiný, kdo je k tomu oprávněný a zná studenta.


2.10 Tresty

 • Ředitel školy může na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu jiného zaměstnance studentovi udělit pochvalu ředitele školy nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, veřejně prospěšné nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
 • Ředitel koleje může na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu ostatních vyučujících studentovi udělit pochvalu ředitele koleje nebo jiné ocenění po projednání s ředitelem školy za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. Ředitel koleje je povinen zabývat se podnětem podle věty první a o svém rozhodnutí musí informovat osobu, která podnět předložila.
 • Vyučující kteréhokoliv předmětu může na základě vlastního podnětu studentovi své třídy udělit pochvalu profesora za celoroční úspěšnou práci v daném předmětu za předpokladu, že počet udělených pochval nepřesáhne 1/5 studentů zapsaných ve všech jeho třídách.
 • Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem, vnitřním řádem nebo stravovacím řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit kázeňské opatření:
  • záznam profesora o chování studenta do studijního průkazu,
  • napomenutí ředitele koleje,
  • důtku ředitele koleje,
  • důtku ředitele školy.
 • Uložení důtky studentovi ředitelem koleje oznámí ředitel koleje neprodleně řediteli školy.
 • Společně s uděleným kázeňským opatřením je nutno studentovi udělit tzv. školní trest v podobě písemné eseje nebo jiné prospěšné činnosti.
 • Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení kázeňského opatření se zaznamenává do dokumentace školy a studijního průkazu studenta.
 • Ředitel školy může v případech závažného zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem, vnitřním řádem nebo porušením zákonů kouzelnického světa rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem, vnitřním řádem nebo zákony kouzelnického světa, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení školního řádu.

3. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání

3.1 Průběžné hodnocení výsledků vzdělávání

 • Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech je prováděno klasifikací ve stupních prospěchu společně s bodovým ohodnocením:
  • V (1) Vynikající [20 bodů]
  • N (2) Nad očekávání [15 bodů]
  • P (3) Přijatelný [10 bodů]
  • M (4) Mizerný [5 bodů]
  • H (5) Hrozný [0 bodů]
  • T (7) Troll [-10 bodů]
 • Pokud student neodevzdá zadanou práci v určeném termínu, nebo se prokáže, že odevzdaná práce nebo její část je plagiátem, je hodnocena známkou Troll.
 • Výsledky hodnocení prací jsou studentům sděleny nejpozději do 14 dnů od odevzdání. V tomto termínu má student právo opravené práce vidět a požadovat zdůvodnění klasifikace a vysvětlení případných nedostatků.
 • Hodnocení studentova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb studenta.
 • Klasifikace je prováděna podle těchto zásad:
  • studenti jsou vyučujícími jednotlivých předmětů na začátku klasifikačního období prokazatelně seznámeni s pravidly a podmínkami klasifikace,
  • při stanovení stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí celkový přístup studenta k práci v daném předmětu během celého klasifikačního období,
  • získávání dílčích klasifikačních podkladů v jednotlivých předmětech je rovnoměrně rozloženo do celého klasifikačního období,
  • student má právo na okamžité sdělení výsledku klasifikace ústní zkoušky a jeho zdůvodnění,
  • student má právo na podrobné seznámení s tím, jak byl stupeň prospěchu, kterým je hodnocen, stanoven.
 • Studenti mohou být klasifikováni pouze za domácí úkoly, zkoušení, svůj sešit a testy. Aktivita a práce v hodinách je hodnocena výhradně body.
 • Jednotliví studenti by měli být klasifikováni přibližně stejným počtem známek.
 • Pokud student nemá dostatečný počet známek, vyučující se může rozhodnout ho neklasifikovat, za předpokladu, že byl zadán dostatečný počet prací. Minimální počet známek je v tabulce uvedené níže.
 • Vyučující je povinen při klasifikaci studentů dodržovat níže uvedenou tabulku pro stanovení počtu udělených klasifikačních hodnocení:

 

Druh hodnocení Počet známek Váha hodnocení
Domácí úkoly 3 - 8 1 - 3
Ústní/praktická zkouška
(čtvrtletní, pololetní)
1 - 3 5
Písemná zkouška
(čtvrtletní, pololetní)
2 -3 5
Samostatná práce,
písemný/praktický test
1 - 5 2
Celoroční práce
(práce na zadané téma po celý rok)
1 10
Ročníková zkouška
(tvoří test + praktická zkouška u předmětů, kde ji lze dělat)
1 15
Celkový min. počet známek: 9 (z každé kategorie nutno splnit min. počet), max. počet známek: 14

4. Práva a povinnosti

4.1 Práva a povinnosti studentů

 • Studenti mají právo:
  • na řádný průběh vzdělání a prostor pro důkladné samostudium,
  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,
  • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,
  • požádat o pomoc či radu kolejního ředitele, profesora či jiného pracovníka školy, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo mají problémy apod,
 • Studenti jsou povinni:
  • řádně se vzdělávat,
  • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,
  • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy,
  • neohrožovat bezpečnost a zdraví své i ostatních osob,
  • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších pracovníků školy vydané v souladu se školním řádem,
  • vyjadřovat vždy slušným způsobem své mínění a názory,
  • omluvit se před začátkem hodiny vyučujícímu, když se z vážných důvodů nemohli řádně připravit na výuku,
  • zaujmout na začátku každé vyučovací hodiny místo určené zasedacím pořádkem nebo vyučujícím,
  • nosit na vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících,
  • dodržovat obecně platné zásady slušnosti a zdvořilosti, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy,
  • slušně a srozumitelně zdravit pracovníky školy a oslovovat je jejich titulem (tj. pane profesore, paní profesorko; pane řediteli),
  • sdělovat a neprodleně hlásit profesorům všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života studentů i pracovníků školy, k poškození nebo zcizení majetku a zařízení školy,
  • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případnou škodu, za kterou odpovídají, jsou povinni uhradit, nebo uvést do původního stavu,
  • neprodleně hlásit případnou ztrátu nebo nález věci kolejnímu řediteli nebo vyučujícímu,
  • dbát na čistotu a udržovat pořádek ve škole
 • Studentům je zakázáno:
  • napovídat při zkoušení,
  • opisovat při písemných zkouškách a používat nepovolené pomůcky,
  • vzdálit se při vyučování a školních akcích bez souhlasu vyučujícího či pedagogického dozoru z určeného místa,
  • prodávat, vnášet, podávat nebo požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky ve všech vnějších i vnitřních prostorách Bradavic,
  • nosit do vyučovacíh hodin věci, které nesouvisí s výukou,
  • vynášet knihy zapůjčené ve školní knihovně mimo budovu hradu,
  • navštěvovat ložnice opačného pohlaví,
  • vstupovat do cizích kolejí,
  • létat na koštěti bez dozoru profesora, pokud úspěšně neabsolvovali alespoň 1. ročník studia létání,
  • plavat v jezeře, jsou-li nezletilí, bez dozoru pedagogického pracovníka,
  • vstupovat do zapovězeného lesa bez dozoru zaměstnance školy,
  • létat mimo famfrpálové hřiště za předpokladu dodržení bodu 9.
  • přechovávat věci nebezpečné pro život a zdraví a předměty, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních studentů při vyučování nebo samostudiu,
  • vlastnit v prvním ročníku koště.

4.2 Práva a povinnosti zaměstnanců

 • Pracovníci školy:
  • chrání studenty před všemi formami špatného zacházení, využívání a zneužívání nebo před veškerými jinými formami násilí,
  • dbají, aby studenti nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými,
  • mají právo s ohledem na výchovně vzdělávací cíle vměšovat se do soukromí studentů a jejich korespondence,
  • chrání studenty před nezákonnými útoky na jejich pověst,
  • přísně kárají studenty za porušování tohoto řádu, vystupují nekompromisně a požadují od studentů chování náležící jejich stavu podřízenosti,
  • dbají, aby studenti dodržovali školní řád,
  • přijímají adekvátní opatření k připomínkám studentů,
  • bezodkladně informují ředitele školy nebo jeho zástupce o vzniku situace, při níž došlo k porušení řádného chodu školy nebo k události, při níž došlo k ohrožení či poškození škodě na majetku nebo zdraví Při vzniku takové situace činí neprodleně veškeré kroky k odvrácení hrozícího nebezpečí.
 • Pracovníci školy dodržují zásady zdvořilého chování a podle staré tradice studentům vykají.
 • Všichni pracovníci školy jdou svým chováním, vyjadřováním a vystupováním příkladem všem studentům. Vulgární vyjadřování, neslušný projev a užívání omamných látek před studenty a v celém objektu školy je přísně zakázáno.
 • Zaměstnanci respektují své nadřízené a dbají na plnění zadaných pokynů. Řídí se tímto řádem a ctí organizační posloupnost vedoucích pracovníků, která zajišťuje správný chod školy. Zaměstnanci nikdy nejednají v rozporu s ředitelem školy.
 • Pokud se zaměstnanec domnívá, že některý vedoucí pracovník nejedná v souladu s tímto řádem, může si stěžovat u ředitele školy a společně s ním hledat řešení vzniklé situace. Nikdy neútočí na své kolegy, neuráží je a veřejně neničí jejich pověst. Zvlášť trestuhodné jsou případy, v nichž zaměstnanci využívají interní problémy k posměchu či jejich zveřejňování třetím, nezúčastněným osobám.
 • Všichni pracovníci jsou povinni vytvářet, dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů při jejich účasti na školní výuce. Od okamžiku zahájení hodiny až po její řádné ukončení neopouštějí učebnu. V případě zranění studentů jsou povinni zajistit první pomoc a jejich ošetření. V úvodní hodině jsou povinni poučit studenty o bezpečnostních opatřeních při jejich výuce. Záznam o poučení zapisují do třídní knihy.

 • Pedagogický pracovník je oprávněn:
  • dávat studentovi pokyny k zajištění řádného fungování třídy,
  • dávat studentovi pokyny vedoucí k jeho řádnému vzdělávání a výchově,
  • provádět kontrolu a dohled nad studenty,
  • v odůvodněných případech používat tělesné tresty. Ovšem jen v takové míře, aby nedošlo k trvalé újmě na zdraví studenta.

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Organizace vyučování

 • Profesor před zahájením vyučování zkontroluje, jak jsou studenti připraveni na vyučování a v jakém stavu je učebna.
 • Nedostaví-li se vyučující do 10 minut po začátku vyučovací hodiny, oznámí studenti tuto skutečnost neprodleně v kabinetu příslušného vedoucího katedry.
 • Profesor je povinen osobně zaznamenat v třídní knize číslo a obsah vyučovací hodiny, nepřítomnost studentů a uložené úkoly, případně zastupování.
 • Narušování vyučování je nepřípustné.
 • V celém areálu hradu, zejména po chodbách a schodištích se student pohybuje klidně, bez velkého spěchu a řídí se pokyny pedagogického dozoru či jiných pracovníků školy.

5.2 Večerka

 • Za soumraku, tj. po 22. hod. je studentům přísně zakázáno pohybovat se na školních pozemcích. Během noci, tj. po 23. hod. nesmí být žádný student mimo svou kolejní místnost.
 • Členům studentské rady je za účelem kontroly dodržení večerky povolen pohyb mimo budovu školy do 11 hodin večer a v budově hradu do 12 hodin večer.
 • Jediné místo, kde neplatí večerka je klubovna, která slouží jako kolejní místnost pro všechny.
 • Zákaz vycházek platí do rozbřesku, tj. do 5.30 hod.

5.3 Používání kouzel

 • Studentům mladším 15 let je přísně zakázáno používat kouzla mimo budovu a pozemky Bradavic.
 • Z bezpečnostních a zvyklostních důvodů je studentům zakázáno kouzlení v prostorách Velké síně, na schodištích a chodbách, nejsou-li k tomu přímo vyzváni pedagogickým pracovníkem nebo jinou pověřenou osobou
 • V hradě a na pozemcích školy je zakázáno používat jakákoliv útočná kouzla, nebo kletby na jiné žáky, či pracovníky školy.
 • Výjimku tvoří prostor cvičebny kouzel v 1. patře, které mohou studenti navštívit za účelem nácviku a kde jim je povoleno trénovat se v obranných a útočných kouzlech i bez dozoru pedagogického pracovníka, a to pouze na figurínách rozmístěných podél zdí.

5.4 Školní stejnokroj

 • Studenti jsou povinni nosit během vyučování, školních akcí a v prostorách Velké síně školní uniformu. Uniformy lze odložit na školních plesech a nahradit ji společenským oblekem. 
 • Mimo výše uvedené není nošení školní uniformy požadováno.
 • Školní uniforma se skládá z bílé košile,  z kravaty v barvě koleje, z šedého svetru s kolejním erbem (při vyšších teplotách možno odložit), z pánských dlouhých černých kalhot nebo z dámské černé sukně neodhalující kolena, černých společenských bot a černého hábitu s lemem v barvě koleje. Jako uniforma jsou brané i komplety.

5.5 Hodnocení soutěží

 • Pověření zaměstnanci školy a členové studentské rady mohou, jsou-li k tomu zmocněni, vyhlašovat soutěže pro studenty. Oprávnění k vyhlašování soutěží uděluje Ředitelská rada.
 • Vypracované soutěže lze hodnotit pouze jedním ze dvou způsobů: body nebo penězi. Způsob hodnocení je nutno uvést v zadání soutěže, stejně tak i konečný termín odevzdání.
 • Hodnota finančního nebo bodového ohodnocení musí odpovídat kvalitě dané práce.
 • Vypisovatel soutěže je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení termínu odevzdání vyhodnotit veškeré odevzdané práce a zveřejnit na příslušném místě přehledný seznam účastníků, jejich umístění a hodnocení.
 • Umístění účastníků v soutěži musí odpovídat kvalitě dané práce a jejímu ohodnocení. První tři umístění účastníci soutěže získávají 1 – 3 body (2 – 6 sr) navíc dle pořadí.
 • Při hodnocení soutěží je nutné se řídit následující tabulkou:
Typ soutěže Hodnocení
Soutěž písemná max. 6 bodů za 1A4 celkem max. 18 bodů dle kvality a pořadí
Soutěž grafická max. 15 bodů dle kvality a pořadí
Verše, rýmy max. 1 bod za 2 sloky celkem max. 15 bodů dle kvality a pořadí
1 bod = 2 srpce


5.6 Tabulka bodování

Za co Kolik
Běhání v budovách školy* -5
Drzost ke členům studentské rady -10
Drzost k zaměstnancům -20 až -30
Napadení profesora -50
Napadení spolužáka -25
Napovídání při zkoušení -10
Nedovolené létání na koštěti -30
Nedovolené plavání v jezeře -30
Nedovolené užívání kouzel* -15
Nedoovolené vynášení školních knih* -10
Nedovolený vstup do zapovězeného lesa -50
Nepředložení studijního indexu -10
Nedovolený vstup do zakázaných míst* -20
Nenošení školní uniformy* -20
Nerespektování večerky -30*, mimo budovu -50*
Ohrožování života ostatních až -50
Plagiát domácích úkolů a soutěží -40
Pořvávání v budovách školy* -5
Poškozování majetku školy až -40
Užívání kouzel černé magie dle rozhodnutí ředitelství
Užívání návykových látek* -30
Užívání věcí ve výuce s ní nesouvisejících -10
Vstupování do cizích kolejí -50
Vulgární vyjadřování* -10, opakovaně -20
Vykřikování -10
* Udělování povoleno i členům studentské rady.

 

 

Login
Hlášení
16. 07. 2019
Hon na čarodějnice
20:00 | Močály čarodějnic
16. 07. 2019
TÁBOR-Táborové vařeníčko
20:00 | Tábor- Ohniště
17. 07. 2019
TÁBOR-Tmavomodrý svět
20:00 | Tábor-Medvědí jezero
Online (3)
Viktoria T. Astarte
Zaměstnanec
Zástupce ředitele
Jessica Stone
Mrzimor
Prefekt
Jack A. Scott
Havraspár
Prefekt